• Home
 • Ons team
 • Algemene voorwaarden
 • Dienstenwet
 • Tarieven
 • Contact
 • Robben & Lauwers
  advocatenkantoor
  Als gespecialiseerd kantoor, adviseren en begeleiden wij ondernemingen en particulieren inzake belastingrecht en vastgoedrecht. Door onze specialisatie en jarenlange ervaring stellen wij ons tot doel om ons cliënteel op een adequate en snelle wijze te adviseren alsook bij te staan en te vertegenwoordigen bij geschillen voor (fiscale) administraties, rechtbanken en hoven.
  Ons team
  Ward Robben
  ward@robben-lauwers.be
  +32 (0) 11 333 225

  Ward studeerde af in 1990 als licentiaat in de Rechten (KU Leuven) en geaggregeerde in de rechten (KU Leuven - 1990) en in 1991 als gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel). Van 1990 tot 1999 vervolledigde hij zijn fiscale opleiding als assistent aan de Faculteit Rechten, Instituut voor Fiscaal Recht aan de KU Leuven, onder leiding van Prof. dr. F. Vanistendael. Van 1999 tot 2005 doceerde hij het vak Vennootschapsbelasting aan de Universiteit Hasselt.

  Op wetenschappelijk vlak is Ward actief als blokcoördinator "Juridische aspecten en fiscaliteit" van het Postgraduaat Vastgoedkunde (Postacademische Vorming KU Leuven-Kulak). Ook is hij redactielid van het fiscale tijdschrift FJF en auteur inzake fiscaliteit voor verscheidene juridische verzamelwerken (o.m. voor BVBA in de praktijk - NV in de praktijk - Onroerend goed in de praktijk).

  Ward is sedert 1990 advocaat aan de Balie Limburg en legt zich toe op fiscaal recht.
  Patrick Lauwers
  patrick@robben-lauwers.be
  +32 (0) 11 201 797

  Patrick studeerde af in 1987 als licentiaat in de Rechten (KU Leuven). Na zijn studies verdiepte hij zich verder in de fiscaliteit als assistent aan KU Leuven, Instituut voor Fiscaal Recht, onder leiding van Prof. dr. F. Vanistendael. In 1991 studeerde hij ook af aan de EHSAL als lic. handels- en financiële wetenschappen, spec. fiscaliteit. In 1992 maakte Patrick de overstap naar de advocatuur. Na zijn stage, startte hij in 1995 een kantoor op met Caroline Vanderkerken. Nadat zij zich meer richtte op een academische carrière en uiteindelijk op de magistratuur, vormde Patrick een kantoor met (o.m.) Prof. dr. Bruno Peeters, hoogleraar fiscaal recht te Antwerpen. Toen einde 2004 besloten werd samen te werken met een kantoor uit het Brusselse, koos Patrick resoluut terug voor een eigen kantoor te Hasselt. Vanaf 2013 maakt Patrick deel uit van de advocatenassociaties Robben & Lauwers. Patrick is naast zijn beroepswerkzaamheid als assistent en advocaat ook actief als lesgever en als auteur voor diverse fiscale tijdschriften (waaronder o.m. Fiscoloog). Hij legt zich toe op fiscaal recht.
  Hilde Van Gorp
  hilde@robben-lauwers.be
  +32 (0) 11 333 225

  Hilde studeerde af met grote onderscheiding als licentiate in de Rechten (KU Leuven - 1994). Van 1999 tot 2004 was zij assistente aan de Faculteit Rechten, Instituut voor Fiscaal Recht aan de KU Leuven onder leiding van Prof. dr. F. Vanistendael. Zij is advocaat sinds 1994, en legt zich onder meer toe op vastgoedrecht en ondernemingsrecht.

  Josette André de la Porte Rousseau
  josette@robben-lauwers.be
  +32 (0) 11 333 225

  Josette neemt het secretariaat en de administratie van ons kantoor voor haar rekening.
  Algemene Voorwaarden
  1.
  Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door het advocatenkantoor Robben & Lauwers, haar advocaten en medewerkers en door alle andere personen die samenwerken met het advocatenkantoor of waarvoor het advocatenkantoor aansprakelijk is (zie ook modelovereenkomst).
  2.
  De aansprakelijkheid van het advocatenkantoor, haar advocaten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 2,5 miljoen euro. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie.
  3.
  De ereloonstaten van het advocatenkantoor zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 14 dagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom.
  4.
  Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Het advocatenkantoor maakt in dat geval haar eindstaat van kosten en ereloon over, rekening houdend met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op een schadevergoeding. Op eerste verzoek bezorgt het advocatenkantoor de stukken van het dossier terug.
  5.
  Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Enkel de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd, onverminderd het recht voor het advocatenkantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.
  6.
  Onze privacyverklaring vindt u hier.
  Dienstenwet
  Algemeen
  Robben & Lauwers - Advocatenkantoor is een Groepering van Advocaten in de zin van art. 170.3, Codex Deontologie voor Advocaten. U vertrouwt uw dossier toe aan een advocaat van het kantoor Robben & Lauwers - Advocatenkantoor :
  Alle advocaten zijn ingeschreven aan de Balie Limburg en zijn onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie Limburg die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

  U kan deze advocaten bereiken via de telefoon, fax of email, vermeld op deze website.

  Elke advocaat van de Groepering van Advocaten oefent zijn kantoor zelfstandig uit. Zij werken samen, waar nodig en in het belang van het dossier.
  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. De aansprakelijkheid van de advocaat en zijn medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.  Tarieven
  Kosten
  De vergoeding die door het kantoor wordt aangerekend, bestaat uit drie onderdelen, meer bepaald erelonen, kantoorkosten en bijkomende kosten. Over het toe te passen ereloontarief wordt bij de aanvang van de zaak een afspraak gemaakt (zie modelovereenkomst).

  Op basis van de gemaakte afspraken zullen provisies aangerekend worden en zal bij het einde van de zaak een gedetailleerde eindafrekening worden opgesteld.
  Ereloon
  Het ereloon heeft betrekking op de prestaties als advocaat. Deze prestaties worden aangerekend op basis van een uurtarief dat kan aangepast worden naar beneden of naar boven, afhankelijk van de aard van de zaak en de te verrichten werkzaamheden. Sedert 1 janauri 2014 zijn de erelonen van een advocaat onderworpen aan BTW (21 %).

  In principe wordt bij aanvang van iedere zaak een afspraak gemaakt over het toe te passen ereloontarief (zie modelovereenkomst). Daarbij dienen cliënten ook uitdrukkelijk opdracht te geven om hun belangen tegen de aldus vermelde voorwaarden te verdedigen.
  Kantoorkosten
  De kantoorkosten worden aangerekend op forfaitaire basis. Deze kosten kunnen worden opgedeeld in dactylokosten (10,00 EUR per bladzijde), verplaatsingskosten (0,50 EUR per kilometer) en algemene kantoorkosten (email, kopies, telefoon, fax). Verhoogd met BTW (21 %) bedragen voormelde kosten respectievelijk 12,10 EUR per bladzijde en 0,605 EUR per kilometer.
  Bijkomende kosten
  Onder bijkomende kosten wordt verstaan, de kosten die in het kader van een procedure moeten betaald worden aan derden zoals dagvaardingskosten, rechtsplegingsvergoeding in geval van verlies van de zaak, kosten van deskundigen, edm. Deze kosten zijn ten laste van cliënt.

  Deze kosten worden in principe door de cliënt rechtstreeks betaald aan de rechthebbende (gerechtsdeurwaarder, deskundige, griffie, tegenpartij, ...). Indien wij deze bijkomende kosten hebben voorgeschoten, moeten deze uiteraard aan ons terugbetaald worden.
  Provisies en eindafrekening
  Bij de aanvang van de zaak zal een provisie worden gevraagd die binnen de acht dagen moet worden betaald. Bij gebreke van betaling hiervan, kan de zaak niet opgestart worden. In de loop van de zaak zullen provisies worden aangerekend op basis van de verrichtte uren en kosten en op basis van een raming voor de nog te verrichten werkzaamheden; op het einde van de zaak wordt een gedetailleerde eindafrekening opgesteld.
  Contact
  Adres - contact
  Heerstraat 1 B-3510 Kermt (Hasselt)  +32 (0) 11 201 798
  Parking
  Er is parkeergelegenheid
  vooraan het kantoorgebouw
  Website created by Rik Robben